Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Edit current shipping address
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd
Selecteer verzendmethode
 
Totaal:
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leverings –en betalingsvoorwaarden Care2protect BV

Gevestigd en kantoorhoudende te Albergen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 55369642.

ALGEMEEN

1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Care2protect B.V. gesloten overeenkomsten, waarbij Care2protect B.V. als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor toekomstige overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Care2protect B.V. een overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen van Care2protect B.V. zijn geheel vrijblijvend.

2. Bij samengestelde prijsopgaven kunnen deelbestellingen niet tegen een evenredige prijs worden gegarandeerd.

3. Alle specificaties worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven, doch gelden altijd bij benadering zonder dat de verschuldigde zaak of dienst daaraan hoeft te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor verstrekte monsters, catalogi, tekeningen, modellen, begrotingen, plannen en andere bescheiden. Deze blijven bovendien eigendom van Care2protect B.V. en moeten op eerste verzoek franco worden geretourneerd.

4. Indien de wederpartij na aanvraag van een aanbieding geen overeenkomst wenst te sluiten, is Care2protect B.V. gerechtigd om de wederpartij te belasten voor alle kosten verbonden aan de aanbieding.

OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Care2protect B.V., dan wel doordat door c.q. namens Care2protect B.V. uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

2. De tekst van het contract en/of de opdrachtbevestiging geeft de overeenkomst volledig weer. Aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeengekomen prestaties gelden eerst na schriftelijke aanvaarding door Care2protect B.V., dan wel nadat Care2protect B.V. daaraan uitvoering heeft gegeven.Care2protect B.V. is gerechtigd alle aanvullingen en wijzigingen tegen geldende tarieven in rekening te brengen en de overeengekomen levertijd daaraan aan te passen.

3. De wederpartij is verplicht om Care2protect B.V. zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

4. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dat naar haar mening meebrengt, is Care2protect B.V. gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

5. Bij overeenkomsten met meerdere personen wordt ieder van hen hoofdelijk gebonden.

PRIJZEN

1. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het magazijn / kantoor van Care2protect B.V. (ex works), zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, en exclusief de niet specifiek in de overeenkomst opgenomen kosten zoals verpakking, vervoer, inlading en uitlading, installatie, montage en verzekering.

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de arbeidslonen of kosten van productie of materialen stijgen, is Care2protect B.V. gerechtigd die verhoging door te berekenen aan de wederpartij. Bij een verhoging van meer dan 10% binnen drie maanden na sluiting van de overeenkomst, zal Care2protect B.V. daarvan tevoren opgave doen aan de wederpartij. De wederpartij is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos schriftelijk te annuleren, tenzij Care2protect B.V. de overeenkomst alsnog wenst uit te voeren onder doorberekening van een geringere of zonder verhoging.

3. Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen gesteld in Euro. Valutafluctuaties worden aan de wederpartij doorberekend.

ANNULERING

1.Indien de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, is Care2protect B.V. gerechtigd 25% van de overeengekomen totaalprijs als annuleringskosten in rekening te brengen. Care2protect B.V. behoudt zich het recht voor op volledige vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel. Care2protect B.V. is nimmer gehouden een annulering te accepteren.

LEVERING

1. Alle leveringen vinden plaats vanaf het magazijn / kantoor van Care2protect B.V. Het risico gaat op het moment van levering over op de wederpartij. Zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat die voor vervoer bij Care2protect B.V. klaarstaan. Diensten worden geacht te zijn geleverd zodra Care2protect B.V. de wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

2. Indien de te leveren zaken en/of diensten bestaan uit gedeelten met zelfstandige betekenis, is Care2protect B.V. gerechtigd tot levering in gedeelten welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

3. Care2protect B.V. is gerechtigd om zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de overeenkomst, indien dat een gelijkwaardig of beter resultaat voor de wederpartij oplevert.

4. Bij duurovereenkomsten en levering op afroep is de wederpartij gehouden de overeengekomen hoeveelheid producten en/of diensten binnen de overeengekomen periode af te nemen, en wanneer geen periode is bepaald binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Bij afroeporders is de wederpartij gehouden Care2protect B.V. een redelijke leveringstermijn te gunnen van tenminste 10 werkdagen.

5. De opgegeven leveringstermijnen worden naar beste inschatting gegeven en door Care2protect B.V. nagestreefd, doch gelden altijd bij benadering. De levertijd gaat eerst in na ontvangst van alle door de wederpartij te verstrekken informatie, materialen, vooruitbetalingen en confirmatie van accreditieven.

6. Care2protect B.V. zal de wederpartij informeren wanneer de levertijd zal worden overschreden en opgave doen van de verwachte nieuwe levertijd, bij gebreke waarvan de wederpartij schriftelijk een redelijke nieuwe termijn kan stellen. Bij overschrijding van een leveringstermijn is Care2protect B.V. nimmer gehouden tot enige schadevergoeding, doch na een periode van vier weken na schriftelijke ingebrekestelling is de wederpartij bij verwijtbare niet-tijdige levering gerechtigd de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) te ontbinden wanneer instandhouding van het niet nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden gevergd.

7. Op de wederpartij rust een afnameverplichting. Indien de wederpartij de geleverde zaken niet tijdig afneemt, is Care2protect B.V. gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan en/of na zeven dagen de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, en de wederpartij dien conform te belasten.

VERVOER

1. Care2protect B.V. kan, op verzoek van de wederpartij of wanneer de goede uitvoering van de overeenkomst dat meebrengt, zorg dragen voor het vervoer van de geleverde zaken naar het vestigingsadres van de wederpartij of een door de wederpartij op te geven adres.

2. Alle vervoer vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Care2protect B.V. adviseert de wederpartij te allen tijde een afdoende verzekering af te sluiten.

3. Het vervoermiddel, de vervoerder, de verpakking en de route zullen door Care2protect B.V. naar beste inschatting worden bepaald, tenzij de wederpartij nadrukkelijke instructies dienaangaande heeft verstrekt en de eventuele meerkosten draagt.

OVERMACHT

1. Bij het intreden van overmacht c.q. omstandigheden die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk bezwarend maken, worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort tot die omstandigheden zijn opgeheven.

2. Onder "overmacht" zijn onder andere in ieder geval begrepen: calamiteiten, natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, ongebruikelijke stagnaties in productie of vervoer, bovenmatig ziekteverzuim en andere onvoorziene omstandigheden, welke van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Care2protect B.V. en/of haar leveranciers.

3. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Care2protect B.V. is na ontbinding gerechtigd om de wederpartij te factureren voor de prestaties welke door Care2protect B.V. voor het intreden van de overmacht reeds werden geleverd. Partijen zijn niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Care2protect B.V. blijft eigenaar van alle geleverde zaken tot het moment dat de wederpartij volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van alle verrichte en nog te verrichten leveringen jegens Care2protect B.V. heeft voldaan, inclusief de verplichtingen wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen.

2. De wederpartij is gehouden alle zaken herkenbaar als eigendom van Care2protect B.V. en afgescheiden van soortgelijke zaken opgeslagen te houden.

3. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet bevoegd rechten op de geleverde zaken te vestigen, noch deze onder enige titel aan derden in gebruik te geven.

4. Indien de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt Care2protect B.V. voor een bedrag van gelijke waarde terstond het recht van mede eigendom op de zaak / zaken waarin die zijn geïncorporeerd.

5. De wederpartij is gerechtigd de geleverde zaken uitsluitend binnen de normale bedrijfsuitoefening conform bestemming te gebruiken of te verkopen. Bij doorverkoop van zaken waarvan de eigendom nog is voorbehouden of van zaken waarop een mede-eigendomsrecht van Care2protect B.V. is ontstaan, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken. Tevens verkrijgt Care2protect B.V. op het moment van doorlevering bezitloos pandrecht op de vordering(en) van de wederpartij op diens afnemer met het recht die afnemer daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.

6. Indien de wederpartij een van haar contractuele verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel wanneer zij is / wordt geliquideerd c.q. overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, haar faillissement is / wordt aangevraagd, is Care2protect B.V. gerechtigd om de overeenkomst als geannuleerd door de wederpartij te beschouwen en is Care2protect B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle niet (geheel) betaalde zaken als haar eigendom terug te vorderen.

7. Na annulering en terugname van zaken is Care2protect B.V. gerechtigd de wederpartij te belasten voor annuleringskosten en terugnamekosten, onverminderd haar recht op vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel.

8. Op straffe van een boete van EUR 1.000,00 per dag is de wederpartij gehouden om Care2protect B.V. op eerste verzoek terstond alle medewerking en informatie te verschaffen die wordt verzocht ter effectuering van pandrechten en om de terugname van eigendommen van Care2protect B.V. mogelijk te maken, en verleent zij door het aangaan van de overeenkomst aan Care2protect B.V. een onherroepelijke machtiging tot het (doen) betreden van alle terreinen en gebouwen waar die eigendommen zich bevinden.

INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten inzake de door Care2protect B.V. geleverde tekeningen, modellen, merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door Care2protect B.V. voorbehouden. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële en / of intellectuele eigendomsrechten van Care2protect B.V., ook wanneer geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door derden te voorkomen c.q. beëindigen. De wederpartij is niet gerechtigd bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan te wenden anders dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

2. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien.

3. De wederpartij staat er voor in, dat de door haar verstrekte opdracht of gegevens geen inbreuk op rechten van derden of wettelijke bepalingen zal opleveren en vrijwaart Care2protect B.V. volledig voor alle aanspraken van derden.

GARANTIE

1. Care2protect B.V. verstrekt alleen garantie indien dat schriftelijk is overeengekomen. Op van derden betrokken zaken worden eventuele fabrieksgaranties binnen de daartoe geldende voorschriften aan de wederpartij verstrekt.

2. Verstrekte garantie vervalt wanneer de wederpartij de geleverde zaken niet conform voorschrift en bestemming gebruikt, ze bewerkt of verwerkt, of onoordeelkundig gebruikt, onderhoudt, herstelt of wijzigt, dan wel wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Care2protect B.V. voldoet.

RECLAMES

1. De wederpartij is gehouden om direct bij levering alle zaken en diensten te controleren op zichtbare tekorten, beschadigingen en gebreken en die direct schriftelijk aan Care2protect B.V. te rapporteren. Alle overige reclames betreffende geleverde zaken, diensten en facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen schriftelijk aan Care2protect B.V. te melden. De reden van reclameren moet volledig worden weergegeven.

2. Bij gebreke van tijdig reclameren en/of door bewerking c.q. verwerking van geleverde zaken wordt de levering respectievelijk de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle reclamerechten dienaangaande.

3. Afwijkingen van de in Nederland gebruikelijke leveringskwaliteit moeten tevoren schriftelijk worden overeengekomen. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van de levering (zoals onder andere: aantal, maatvoering, sortering, kleur, gewicht, uitvoering of ontwerp) zijn nimmer aanleiding tot enige reclame.

4. Slechts indien en voor zover een reclame door Care2protect B.V. gegrond wordt bevonden, worden de betalingsverplichtingen van de wederpartij uitsluitend met betrekking tot de betreffende (deel)prestatie opgeschort en zal Care2protect B.V. binnen een redelijke termijn alsnog de overeengekomen prestatie leveren, tenzij Care2protect B.V. er de voorkeur aan geeft de wederpartij voor betreffende (deel)prestatie te crediteren.

5. Indien na tijdig reclameren Care2protect B.V. de reclame afwijst en de wederpartij haar claim handhaaft, is Care2protect B.V. gerechtigd om door een onpartijdige deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie op kosten van ongelijk een voor beide partijen bindend rapport te laten opmaken.

6. Bij onterechte of niet-tijdige reclamering is Care2protect B.V. gerechtigd de wederpartij te belasten voor alle gemaakte kosten.

7. Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Care2protect B.V. onder door haar te stellen condities.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Alle zaken en diensten zullen door Care2protect B.V. naar beste vermogen worden geleverd, doch Care2protect B.V. aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade welke het rechtstreeks gevolg is van haar grove schuld of opzet. Indirecte schade, gederfde winst, verloren goodwill en schade bij derden komen nooit voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij wordt geadviseerd zich afdoende te verzekeren.

2. Alle adviezen worden door Care2protect B.V. naar beste weten verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend en Care2protect B.V. is dienaangaande niet aansprakelijk.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Care2protect B.V. beperkt tot een redelijke vergoeding van de geleden schade, met een maximum van de overeengekomen prijs voor de betreffende (deel)levering.

4. Schades moeten binnen tien dagen na ontdekking schriftelijk voor vergoeding worden aangemeld bij Care2protect B.V., bij gebreke waarvan alle rechten tot vergoeding vervallen. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aanmelding.

5. De wederpartij is gehouden om Care2protect B.V. te vrijwaren tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.

6. Alle medewerkers van Care2protect B.V. en door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen een beroep doen op deze bepalingen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst.

7. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Care2protect B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

TEKORTKOMING & ONTBINDING

1. Indien de wederpartij een van haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel wanneer zij is / wordt geliquideerd c.q. overlijdt, surséance van betaling dan wel schuldsanering aanvraagt of haar faillissement is / wordt aangevraagd, dan wel beslag ten laste van haar wordt gelegd, worden alle vorderingen van Care2protect B.V. op de wederpartij direct volledig opeisbaar en is Care2protect B.V. gerechtigd alle overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, verdere leveringen op te schorten en/of volledige betaling van alle vorderingen te eisen, onverminderd het recht van Care2protect B.V. op volledige vergoeding van alle vermogensschade en andere schade.

RETENTIE

1. Wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet of daartoe niet voldoende zekerheid heeft gesteld, is Care2protect B.V. bevoegd tot retentie van alle goederen die zij voor de wederpartij onder zich houdt.

BETALING

1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op een door Care2protect B.V. aan te wijzen bankrekeningnummer. De wederpartij is niet gerechtigd tot enige opschorting, korting of verrekening, tenzij die door Care2protect B.V. schriftelijk is toegestaan.

2. Door overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en komen alle verstrekte kortingen direct met terugwerkende kracht te vervallen.

3. Betalingen dienen te worden gedaan in de bij overeenkomst bepaalde valuta, en bij gebreke daarvan in de valuta waarin de facturen zijn gesteld.

4. Alle betalingen strekken - ongeacht andersluidende aanduiding - eerst in mindering op de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en daarna in mindering op de oudste openstaande factuur.

5. Zowel voorafgaand aan als na het sluiten van iedere overeenkomst, is de wederpartij verplicht om op eerste verzoek van Care2protect B.V. terstond genoegzame in de door Care2protect B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is ICare2protect B.V. gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien de wederpartij aan een dergelijk verzoek niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.

RENTE & KOSTEN

1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand over alle openstaande bedragen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend.

2. Alle kosten van incasso zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over de totale vordering inclusief rente. De gerechtelijke kosten omvatten onder meer alle feitelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en procesbijstand, inclusief de kosten die het liquidatietarief te boven gaan.

TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN

1. Op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Care2protect B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle leveringscondities worden bepaald conform de I.C.C. Incoterms, zoals meest recentelijk vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

3. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Care2protect B.V. gesloten overeenkomsten kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats(en) van Care2protect B.V. Care2protect B.V. blijft bevoegd een geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de Wet of internationale verdragen bevoegd is daarvan kennis te nemen.

SLOTBEPALINGEN

1. Indien en voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend worden verklaard, zal daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van die bepalingen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

2. Care2protect B.V. is gerechtigd haar handelsvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe leverings- en betalingsvoorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de wederpartij daarvan in kennis wordt gesteld.

Contactformulier

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag toegang tot onze webshop? Vult dan onderstaand formulier in en we nemen zsm contact met u op.

Geef svp jouw volledige naam op.

Ongeldig email adres.

Invalid Input

Geef svp jouw telefoonnummer op.

Invalid Input

© 2017 Care2Protect BV | De Zegge 6 | 7665 EG Albergen | Nederland
T. 0031-(0)546-625434 | M. 0031-(0)631956572 |
Kvk 55369642 | BTW. NL8516.739.10.B01 | IBAN. NL41RABO 0127125868 | BIC RABONL2U